ИПА фондови

Шта су ИПА фондови?

ИПА (енг. «Instrument for Pre-Accession assistance») представља инструмент Европске уније за бесповратну финансијску претприступну помоћ земљама кандидатима, као и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ за буџетски период од 2007. до 2013. године.
ИПА обједињује пет претприступних инструмената који су се користили пре 2007. године: ПХАРЕ, САПАРД, ИСПА, ЦАРДС, и претприступни инструмент за Турску. У периоду од 2000. до 2006. године Република Србија је користила средства ЦАРДС програма у износу од око 1,2 милијарди евра.

Укупна финансијска вредност за све земље кориснице ИПА у периоду 2007- 2013 износи 11.468 милијарди евра. За Србију је закључно са 2012. годином из ИПА издвојено приближно 1.2 милијарде евра.
Средствима из ИПА су се финансирали: инфраструктурни пројекти, набавке и субвенције; развој административних капацитета; помоћ за реализацију и управљање програмима; у изузетним случајевима, буџетска подршка.

Које су компоненте Инструмента за претприступну помоћ?

ИПА има пет компонената, и то:
1. помоћ транзицији ка тржишној економији и изградња и јачање институција,
2. прекогранична сарадња са суседним земљама,
3. регионални развој који обухвата транспорт, животну средину и конкурентност,
4. развој људских ресурса и
5. рурални развој.

Ко су земље кориснице ИПА фондова?

Земље кориснице ИПА фондова су подељене у две категорије:
- Кандидати за чланство у ЕУ (Хрватска, Србија, Црна Гора, Турска,Македонија и Исланд) – могу да користе свих 5 ИПА компонената
- Потенцијални кандидати за чланство у ЕУ (Босна и Херцеговина и Албанија) – могу да користе само прве две ИПА компоненте.

Шта након 2013. године?

Тренутно је у току дискусија о буџету ЕУ за период 2014-2020. За ИПА 2 је предложен износ од 14.1 милијарди евра, што је у поређењу са постојећим ИПА буџетом више за око 2.6 милијарди евра.

Текући пројекти ИПА чији је корисник Министарство финансија и привреде

1. Програм интегрисане подршке иновацијама („Интегратед Инноватион Суппорт Программе - ИИСП“) ИПА 2010, финансира Европска унија у циљу подстицања конкурентности и економског раста у Републици Србији, кроз јачање иновација у малим и средњим предузећима. Главни корисник и партнер пројекта је Министарство финансија и привреде. Остали партнери пројекта су Национална агенција за регионални развој и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Програм интегрисане подршке иновацијама почео је 17. октобра 2011. године, траје 24 месеца и има буџет од 2,8 милиона евра. Више информација о пројекту на: http://www.iisp.rs/
 
2. Програм подршке Одељењу за конторолу државне помоћи Министарства финансија и привреде за усклађивање правила за доделу државне помоћи која се примењују у Србији са правилима Европске уније (“Суппорт то Стате Аид Аутхоритиес ин Републиц оф Сербиа фор тхе алигнмент оф Стате Аид сцхемес wитх ЕУ ацqуис“) финансира Европска унија. Пројекат је почео је 1. септембра 2012. године, траје 6 месеци и има буџет од 79.440 евра.

3. Пројекат за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији - Моли-Србија („Пројецт агаинст Монеy Лаундеринг анд Террорист Финанцинг ин Сербиа - МОЛИ-Сербиа“), ИПА 2010 финансира Европска унија, а циљ пројекта је да унапреди демократију и владавину права кроз спречавање и контролу прања новца и финансирања тероризма, као и других облика економског и финансијског криминала у Србији у складу са европским и осталим међународним стандардима. Главни корисник је Управа за спречавање прање новца, Министарство финансија и привреде. Почео је новембра 2010, траје 3 године и има буџет од 2.265.000 евра. Више информација о пројекту на: http://www.apml.gov.rs/srp264/novost.

4. Пројекат Инфраструктура квалитета у региону западног Балкана и Турске финансира Европска унија кроз Вишекорисничку ИПА 2011 а реализује Европска организација за стандардизацију - (Еуропеан Цоммиттее фор Стандардизатион - ЦЕН). Циљ пројекта је олакшавање регионалне трговине и слободног протока роба уз побољшање конкурентности привреда у региону, припрема за преговоре и чланство у ЕУ и олакшање трговине у оквиру ЦЕФТА. Почео је 22. августа 2011. године и траје до 15. фебруара 2014. год. има буџет од 2.650.000 ЕУР (ЕУ ИПА 2.500.000 ЕУР + ЕФТА 150.000 ЕУР).

5. Пројекат Техничка помоћ за Национални фонд у оквиру Министарства финансија и привреде у Србији за припрему за ИПА компоненту В, ИПА 2010 финансира Европска унија у циљу пружања свеобухватне подршке Националном фонду у припреми за ИПА компоненту В – тзв. ИПАРД. Почетак пројекта је јул 2012 а траје годину дана, са буџетом од 189,580.00 евра.

6. Пројекат подршке Министарству финансија и привреде, Управи за трезор у изградњи капацитета, ИПА 2010 финансира Европска унија у циљу побољшања ефикасности, ефективности И транспарентности у потрошњи јавних средстава. Пројекат јепочео 5. априла 2011. године и траје до 22. маја 2013. године са буџетом од 1,879,000.00 евра.

7. Пројекат Твининг из области система наплате пореза и буџетских прихода, ИПА 2008 финансира Европска унија ради повећања способности преузимања обавеза чланства у Европској унији, укључујући приврженост циљевима политичке, економске и монетарне уније и успостављање ефикасног пореског и царинског система усклађених са захтевима ЕУ. Корисник пројекта је Управа царина и Пореска управа Србије, Министарство финансија и привреде. Пројекат је почео у трећем кварталу 2011. а завршава се у првом кварталу 2013. године са буџетом од 1.400.000 евра. Пројекат је иначе део пројекта под редним бројем 8. - Пројекат усклађивања Сектора за контролу примене царинских прописа Управе царина Србије са стандардима, организацијом и оперативном методологијом органа за контролу примене прописа ЕУ, ИПА 2008.

8. Пројекат усклађивања Сектора за контролу примене царинских прописа Управе царина Србије са стандардима, организацијом и оперативном методологијом органа за контролу примене прописа ЕУ, ИПА 2008 финансира Евопска унија. Пројекат ће омогућити Републици Србији да успостави отворене, али безбедне границе путем ефикасне граничне контроле и система управљања границом, на основу најбоље праксе и искуства ЕУ. Корисник пројекта је Управа царина Србије, Министарство финансија и привреде. Почетак пројекта је септембар 2009. а завршетак пројекта је март 2013. за компоненте 1-3, а март 2014 за компоненту 4, са буџетом од 8.900.000 евра од чега је 4,4 милиона евра ЕУ а 4,5 милиона евра национална контрибуција. Више информација о пројекту на: http://www.upravacarina.rs/cyr/MedjunarodnaSaradnja/Stranice/projektiEU....

9. Пројекат Модернизацијe Пореске управе, ИПА 2011, финансира Европска унија ради успостављања ефикасног пореског система у складу са захтевима ЕУ. Корисник пројекта је Пореска права Србије, Министарство финансија и привреде. Почетак пројекта је предвиђен за први квартал 2013. и а завршетак у првом кварталу 2015. године са буџетом од 9.470.000 евра (национално кофинансирање 1.870.000. евра).

10. Пројекат Модернизација царинског система, ИПА 2011, финансира Европска унија у циљу подршке процесу модернизације државне управе обезбеђујући заштиту фискалних и финансијских интереса Републике Србије, олакшавајући законите трговине и штитећи друштво. Главни корисник пројекта је Управа царина, Министарство финансија и привреде. Почетак пројекта је планиран за децембар 2012, а трајаће 27 месеци Буџет пројекта је 4,1 милион евра.

11. Пројекат Помоћ развоју интерних финансијских контрола у јавном сектору у Републици Србији фаза 3, ИПА 2008 финансира Европска унија ради побољшања ефикасности, ефективности и јавности у прикупљању и трошењу буџетских средстава. Почетак пројекта је март. 2011. године и траје до јула 2013. године, са буџетом од 1.999.600 евра.

Једна од важних иницијатива Европске уније је и спровођење Дунавске стратегије. Србија активно учествује у овом процесу, упркос чињеници да још није чланица Европске уније. Србија је задужена за координацију Приоритетне области 1 – Мобилност и интермодалност (железнички, путни и ваздушни саобраћај) заједно са Словенијом и Приоритетне области 7 - Истраживање, образовање и ИКТ, заједно са Словачком.