Резултати пројекта

Резултат 1: Унапређени људски капацитети и успостављена инстиуционална сарадња  прекограничних партнера у сектору туризма.

Индикатори:
40 полазника обука стекло нова знања из области туризма, Одржано 3 једнодневна едукативна предавања, 20 полазника обука из Црне Горе стекли нова знања и обишли туристичке локалитете и домаћинства на Златибору; Програм/стратегија развоја туризма општине Плужина је усвојена од стране скупштине општине; Успостављени туристички информативни систем се користи у развоју нових и побољшању постојећих туристичких производа на Златибору.

Разултат 2: Културно-историјски споменици Златибора, Бијелог Поља и Плужина су ревитализиовани и стављени у функцију туристичке понуде прекограничног подручја;   

Индикатори:
Реконстуруисне, ревитализоване 4 дрвене собрашице црквеног комплекса Јабланица, Реконстуруисан парохијски дом  црквеног комплекса Јабланица, Реконструисана јужна кула црквеног комплекса Св. Петра у Бијелом Пољу, Видиковац манастира Заграђе је уређен и прилагођен за туристистичке сврхе.

Разултат 3: Резултати пројеката и труристичке дестинације пројектних партнера су успешно медијски промовисани.;   

Индикатори:
Одржано 8 конференција за штампу (4 на Златибору и 4 у Бијелом Пољу), Набављено и дистрибирани промотивни  предмети (флајери, мајице, фасцикле, хемијске, блокови..), са логом донатора на сваком предмету (све уписати колико комада; Израдјено и дистибуиранао по 1000 примерака туристичких боршура и 1000 флајера о цркви о Јабланици, цркви у Бијелом Пољу, манстиру Заградје и пивском крају, Израђен веб сајт пројекта.